A+ A-

26
آبان

غلبه بر تنهایی

تقريباً بدون استثنا، الكلی ها حتی قبل از اينكه ديگران ارتباط خود را با آنان قطع كنند، از تنهایی رنج می برند. تقريبـاً همـه مـا از ايـن احساس رنج می بريم كه به كسى تعلق نداريم.(از ديدگاه بيل)

رنج و خلاء كه من اغلب در درونم احساس می كردم، امروزه كمتـر در زندگی من رخ ميدهد. من آموخته ام كه تنهایی را بپـذيرم. زمـانى كه تنها هستم و آرام، قادرم با خداوند ارتباط برقرار كنم چرا كه زمانی كه آشفته و در تب و تاب هستم او نميتواند به من دست يابد. خوب است كه در همه زمان با خدا در ارتباط باشيم اما مهم است كه زمانی كه به نظر ميرسد همه چيز اشتباه است، اين ارتباط را با عبادت و مراقبه حفظ كنيم.