A+ A-

راه های فراوان رسیدن به معنویت

0


سالانه هزاران تازه وارد با عقاید و باورهای مختلفی به انجمن رو می آورند.یکی از تصورات اشتباه درباره انجمن این است که انجمن یک سازمان مذهبی است.ولی پیشکسوتان از همان ابتدا دریافتند که تنها هدف آنها میبایست کمک به افراد برای ترک الکل باشد در غیر اینصورت از هدف اصلی دور خواهند شد. در یک مورد اطمینان وجود دارد که با هر اعتقادی مشروب خوری ما از کنترلمان خارج شده بود.