A+ A-

کتاب گام های دوازده گانه و سنت های دوازده گانه

0


این کتاب با دوازده قدم و دوازده سنت الکلی های گمنام سر و کار دارد. قدم های دوازده گانه الکلی های گمنام شامل اصولی می باشند که ماهیت آنها روحانی بوده و اگر به عنوان روشی در زندگی اجراء شود می تواند وسوسه مشروب خواری را از فرد خارج کرده و موجب شود که او تبدیل به شخصی شاد و کاملا مفید گردد . سنت های دوازده گانه الکلی های گمنام در رابطه با کارکرد انجمن میباشد و طرح جامعی است که از این طریق الکلی های گمنام ضمن حفظ یگانگی ، حیات و رشد خود را با دنیای اطراف منطبق می سازد. این کتاب 17 سال بعد از تاسیس انجمن در سال 1952 نوشته شد.