اساسنامه شورای منطقه انجمن الکلی های گمنام ایران

اساسنامه شورای منطقه انجمن الکلی های گمنام ایران

آیین نامه اجرایی کمیته های خدماتی و هیئت معتمدین