انجمن الکلی های گمنام ایران

مقدار پیشرفت ترجمه و چاپ کتاب ها

مسئولیت عظیم
65%
هوشیار زیستن
90%

کتاب های چاپ شده سه ماهه اول سال 1403 بر اساس تعداد جلد

 • کمیته ترجمه ، چاپ و ویراستاری

  اسلاید قبل از عنوان

  مورد اسلاید 1

  متن توضیح اسلایدشو, شما میتوانید این متن را از آیتم‌های محتوای اسلایدشو ویرایش کنید.
 • کمیته ترجمه ، چاپ و ویراستاری

  اسلاید قبل از عنوان

  اسلاید مورد 2

  متن توضیح اسلایدشو, شما میتوانید این متن را از آیتم‌های محتوای اسلایدشو ویرایش کنید.
 • کمیته ترجمه ، چاپ و ویراستاری

  اسلاید قبل از عنوان

  اسلاید مورد 3

  متن توضیح اسلایدشو, شما میتوانید این متن را از آیتم‌های محتوای اسلایدشو ویرایش کنید.