کمیته جلسات آنلاین فارسی زبان

الکلی های گمنام یک مکان نیست بلکه درقلب،ذهن و کمک ارائه شده وجود دارد.
ممکن است تعدادی از اعضا و گروهها قادر به برگزاری جلسات حضوری نباشند و برگزاری جلسات مجازی را با هدف انتقال پیام بهبودی که هدف اصلی انجمن میباشد را دنبال کنند.
توجه به این نکته ضروری است که شورای خدماتی الکلی های گمنام یک نهاد آمرانه بالاتر از گروههای انجمن نیست که دستورالعمل یا قوانینی را صادر کند.
و همچنین انجمن الکلی های گمنام هم هیچ روش خاصی را برای جلسات مجازی و گروههای مجازی تایید نمی کند و هر گروه کاملا مختار است تا در مورد خودشان طریق تصمیم گیری وجدان گروهی عمل کند که چه چیزدر راستای 36 اصل روحانی انجمن بهتر نیازهایش را تامین می کند.
:AAوساختار خدماتی و دفاتر خدماتی
در تلاش هستند تا راههای ارتباطی بین اعضاء و خدمتگذاران را حفظ کنند تا ساختار خدماتی به خوبی کار کند و همچنین تلاش میکنند اعضای انجمن و کسانی را که دنبال بهبودی اند به جلسات حضوری هدایت کنند.
در راستای ساماندهی جلسات مجازی شورا الکلی های گمنام ایران تصمیم به راه اندازی کمیته جلسات آنلاین فارسی زبان راگرفته است و با توجه به غیر حضوری بدون این جلسات مسئولیت برگزاری این جلسات مستقیما مربوط به برگزار کنندگان جلسات میباشند و این کمیته تنها اطلاع رسانی این جلسات را بعهده دارد.

دیدگاه ها بسته شده اند.