دستور العمل برگزاری جلسات آنلاین

دستورالعمل برگزاری جلسات آنلاین فارسی زبان الکلی های گمنام ایران

گروه هاوجلسات آنلاین میتوانند در وب سایت کمیته جلسات آنلاین عضو شوند،مشروط بر اینکه فرم ثبت نام جلسات آنلاین را تکمیل و سنت های الکلی های گمنام رارعایت کند.ارسال جلسه توسط راهنمایی های زیر توسط کمیته جلسات آنلاین بررسی و فیلتر میشود

اگر نشست آنلاین شما توسط چنین ارائه دهنده ای میزبانی شود(مانند یاهو-گوگل-ریکاوری ورلد وغیره)نبایست نام الکلی های گمنام به آنها به عاریت داده شود و آنها مورد تایید الکلی های گمنام نیستند. .-

جلسه هایی که توسط یک سازمان یا افرادی انجام میشود که اعضای الکیهای گمنام نیستند؛ برای نمونه، سایتهای تجاری که «جلساتی »را به هدف جذب ترافیک به سایتهایشان، ساخته اند. تنها اعضای AAمیتوانند جلسات AAبرگزار کنند.-گروهها یا جلساتی که خود را AA مینامند اما در «برنامه های وابسته »شرکت دارند؛ یعنی اینکه از آگهی گذاشتن درآمد دریافت میکنند. یک گروه الکیهای گمنام هرگز نباید وارد کسب و کار شود. برای مروری بر چگونگی کاربرد سنت ها در گروهها ، به جزوه گروه همه چیز شروع می شود مراجعه کنید. به طور خلاصه: همه اعضای گروه الکلی هستند (یا تمایل دارند که الکل را ترک کنند) و گروه تمایل دارند «برای همه الکلیهایی که به دنبال کمک هستند، بدون توجه به شغل، جنسیت یا دیگر تمایزها، دری باز کند( »گروه الکیهای گمنام، صفحه 51.)-گروه به طور کامل خودکفااست و همکاریهای بیرون از گروه را نمیپذیرد.-گروه هیچ وابستگی دیگری ندارد.
-گروه خارج از الکلی های گمنام را تایید نمی کند-گروه هیچ نظری در مورد مسائل خارجی ندارد.-گروه گمنامی اعضایش را حفظ می کند.(هیچ اسم کامل یا عکسی از اعضا در دید عموم قرار نمیگیرد).«حتی باید از پیدایش پیوند با هر سازمان، باشگاه، موسسه سیاسی یا مذهبی خودداری کرد» بنابراین، یک گروه الکیهای گمنام که  در تسهیلات تادیبی یا درمانی یا یک کلیسا (یا در یک وب سایت غیر الکیهای گمنام و غیره) یکدیگر را میبینند میتوانند مراقب باشند که از نام موسسه استفاده نکنند، بلکه خود را کاملا متفاوت بنامند. این باعث میشود که به روشنی متوجه شویم گروه الکیهای گمنام به بیمارستان، کلیسا، زندان، تسهیلات درمان، یاهر چیز دیگری وابسته نیست، بلکه صرفا فضا را برای جلسات اجاره میکنند».«وجدان گروه در کنفرانس خدمات عمومی بیان شد، توصیه کرده است که جلسات خانوادگی، جنجال مضاعف، و الکل وقرص، در فهرست ما نباشد.استفاده ازکلمه «خانواده »نیز ممکن است باعث شود با گروه های خانوادگی النان که یک معاشرت کاملا جدا از الکیهای گمنام هست، اشتباه گرفته شود».«هدف اصلی هر گروه AA انتقال پیام AA به افراد الکلی است.تجربه با الکل یک چیز مشترک همه اعضای AA است.اشاره یا ایجاد این تفکر گمراه کننده است کهAAمشکلات دیگر را حل می کند.همچنین توسط کنفرانس AAتوصیه شده است که هیچ گروه AA به نام هیچ شخص واقعی یا غیر واقعی،زنده یا مرده، AA و یا غیر AA نباشد این راهی است که ما می توانیم اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.کمیته جلسات آنلاین تلاش دارد که فهرست خودرابروز نگهدارد با این حال ما باید به اطلاعات ارائه شده توسط جلسات و گروه هااعتماد کنیم.
ما ازشما میخواهیم هنگام ثبت لیست جلسات به تازه واردفکرکنید.تصورکنید که او پرازامیداست،به دنبال دستورالعمل ها میرود وبه یک جلسه آنلاین در زمان واقعی میرود ویا ایمیلی به یکی از جلسات آنلاین ارسال میکند و نتیجه ای نمی گیرد.حتی مشاهده یک مورد هم بسیار زیاد است.از شما درخواست میکنیم به فهرست جلسه آنلاین خود نگاهی بیندازیدو از صحت اطلاعات آن مطمئن شوید و در صورت نیاز با کمیته جلسات آنلاین ایمیل ارسال کنید و یا تماس بگیرید.در طول مدت شیوع بیماری کووید19تجربیات زیادی در مورد برگزاری جلسات آنلاین کسب شده است که این تجربیات را با شما در میان میگذاریم.

 

دیده شده بعضی گروههای آنلاین برای جمع آوری سبد ،خزانه دار انتخاب کرده و از لحاض مالی خودکفا شده اند و خزانه انجمن را حمایت می کند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین ما زاد خزانه گروه خود را به شورای خدماتی ایران واریز میکنند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین خدمتگزار برای جلسات مجازی به صورت وجدان گروهی انتخاب کرده اند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین جلسات اداری برگزارکرده وطبق اصول اساسنامه و فرمت برای جلسات شان تهیه کرده اند تا خطاها کمتر شود.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین خدمتگزاران خود را از افرادی انتخاب کرده اند که سابقه خدمت در گروههای حضوری را داشته اند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین کارگاه های تراز گروهی، قدم ویا سنت برگزار نموده اند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین از کمیته پیام رسانی دعوت نموده اند تا آموزش پیام رسانی را برای اعضای گروه برگزار نمایند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین اقدام به برگزاری جلسات مجازی فقط جهت بانوان نموده اند.

دیده شده بعضی از گروههای مجازی اقدام به معرفی نشریات درانتهای جلسه نموده و فروش و ارسال آن به اعضا را داشته اند.

دیده شده بعضی از گروههای مجازی در آغاز جلسه اقدام به توضیح مختصری در موردگمنامی می نمایند.

معرفی کمیته جلسات آنلاین

معرفی کمیته جلسات آنلاین

Iran Online Alcoholics Anonymous (AA Iran Intergroup)

این کمیته براساس سنت پنجم الکلی های گمنام وایجادوساماندهی بستری فارسی زبان درفضای مجازی جهت رساندن پیام الکلی های گمنام به تازه واردان ویا الکلی هایی که امکان حضوردرجلسات حضوری راندارند توسط شورای الکلی های گمنام ایران تشکیل شده است.

خدمتگزاران این کمیته رابط بین جلسات آنلاین فارسی زبان وشورای خدماتی الکلی های گمنام ایران می باشد ودرخواست های این گروهها رابه شورا انتقال میدهد.

این کمیته چه خدماتی ارائه میدهد:

-درج اطلاعات کامل جلسات آنلاین فارسی زبان

-امکان ثبت نام بصورت آنلاین وبررسی وتایید آنها درسایت جلسات آنلاین

-ساماندهی گروه های آنلاین براساس سنت های الکلی های گمنام

-ارتباط مداوم با گروههای آنلاین جهت برطرف نمودن نیازهای آنها وانتقال درخواست گروههای مذبوربه شورای منطقه ایران و برعکس(میتوانددرخواست گروههابرگزاری، کارگاه های مختلف آموزشی،تنظیم اساسنامه گروه ها،فرمت برگزاری جلسات،تراز گروهی،خرید نشریات، و…)باشد

-تمدید هر 3ماه 1 بار اشتراک گروهها درصورت درخواست آنها درسایت جلسات آنلاین بصورت رایگان

کمیته جلسات آنلاین فارسی زبان

الکلی های گمنام یک مکان نیست بلکه درقلب،ذهن و کمک ارائه شده وجود دارد.
ممکن است تعدادی از اعضا و گروهها قادر به برگزاری جلسات حضوری نباشند و برگزاری جلسات مجازی را با هدف انتقال پیام بهبودی که هدف اصلی انجمن میباشد را دنبال کنند.
توجه به این نکته ضروری است که شورای خدماتی الکلی های گمنام یک نهاد آمرانه بالاتر از گروههای انجمن نیست که دستورالعمل یا قوانینی را صادر کند.
و همچنین انجمن الکلی های گمنام هم هیچ روش خاصی را برای جلسات مجازی و گروههای مجازی تایید نمی کند و هر گروه کاملا مختار است تا در مورد خودشان طریق تصمیم گیری وجدان گروهی عمل کند که چه چیزدر راستای 36 اصل روحانی انجمن بهتر نیازهایش را تامین می کند.
:AAوساختار خدماتی و دفاتر خدماتی
در تلاش هستند تا راههای ارتباطی بین اعضاء و خدمتگذاران را حفظ کنند تا ساختار خدماتی به خوبی کار کند و همچنین تلاش میکنند اعضای انجمن و کسانی را که دنبال بهبودی اند به جلسات حضوری هدایت کنند.
در راستای ساماندهی جلسات مجازی شورا الکلی های گمنام ایران تصمیم به راه اندازی کمیته جلسات آنلاین فارسی زبان راگرفته است و با توجه به غیر حضوری بدون این جلسات مسئولیت برگزاری این جلسات مستقیما مربوط به برگزار کنندگان جلسات میباشند و این کمیته تنها اطلاع رسانی این جلسات را بعهده دارد.