جهت ارتباط با کمیته مجله مسیر هوشیاری می توانید از طریق فرم زیر با مجله ارتباط برقرار کرده و در صورت تمایل داستان زندگی خود را با رعایت گمنامی برای مجله مسیر هوشیاری ارسال بفرمایید .

آدرس سایت مجله مسیر هوشیاری : 

https://grapevineiran.org