کمیته پیام رسانی

از نوشیدن تا هوشیاری

ویدیو تولید aa ایران براساس بازسازی و کپی ویدیو اصلی سایت aa جهانی

پیام رسانی

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

گزیده ای از پمفلت انجمن الکلی های گمنام در مراکز درمانی

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

گزیده ای از کتاب کار پیام رسانی صفحه 5

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

گزیده ای از کتاب کار مراکز درمانی

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

دیدگاه ها بسته شده اند.