دستور العمل برگزاری جلسات آنلاین

دستورالعمل برگزاری جلسات آنلاین فارسی زبان الکلی های گمنام ایران

گروه هاوجلسات آنلاین میتوانند در وب سایت کمیته جلسات آنلاین عضو شوند،مشروط بر اینکه فرم ثبت نام جلسات آنلاین را تکمیل و سنت های الکلی های گمنام رارعایت کند.ارسال جلسه توسط راهنمایی های زیر توسط کمیته جلسات آنلاین بررسی و فیلتر میشود

اگر نشست آنلاین شما توسط چنین ارائه دهنده ای میزبانی شود(مانند یاهو-گوگل-ریکاوری ورلد وغیره)نبایست نام الکلی های گمنام به آنها به عاریت داده شود و آنها مورد تایید الکلی های گمنام نیستند. .-

جلسه هایی که توسط یک سازمان یا افرادی انجام میشود که اعضای الکیهای گمنام نیستند؛ برای نمونه، سایتهای تجاری که «جلساتی »را به هدف جذب ترافیک به سایتهایشان، ساخته اند. تنها اعضای AAمیتوانند جلسات AAبرگزار کنند.-گروهها یا جلساتی که خود را AA مینامند اما در «برنامه های وابسته »شرکت دارند؛ یعنی اینکه از آگهی گذاشتن درآمد دریافت میکنند. یک گروه الکیهای گمنام هرگز نباید وارد کسب و کار شود. برای مروری بر چگونگی کاربرد سنت ها در گروهها ، به جزوه گروه همه چیز شروع می شود مراجعه کنید. به طور خلاصه: همه اعضای گروه الکلی هستند (یا تمایل دارند که الکل را ترک کنند) و گروه تمایل دارند «برای همه الکلیهایی که به دنبال کمک هستند، بدون توجه به شغل، جنسیت یا دیگر تمایزها، دری باز کند( »گروه الکیهای گمنام، صفحه 51.)-گروه به طور کامل خودکفااست و همکاریهای بیرون از گروه را نمیپذیرد.-گروه هیچ وابستگی دیگری ندارد.
-گروه خارج از الکلی های گمنام را تایید نمی کند-گروه هیچ نظری در مورد مسائل خارجی ندارد.-گروه گمنامی اعضایش را حفظ می کند.(هیچ اسم کامل یا عکسی از اعضا در دید عموم قرار نمیگیرد).«حتی باید از پیدایش پیوند با هر سازمان، باشگاه، موسسه سیاسی یا مذهبی خودداری کرد» بنابراین، یک گروه الکیهای گمنام که  در تسهیلات تادیبی یا درمانی یا یک کلیسا (یا در یک وب سایت غیر الکیهای گمنام و غیره) یکدیگر را میبینند میتوانند مراقب باشند که از نام موسسه استفاده نکنند، بلکه خود را کاملا متفاوت بنامند. این باعث میشود که به روشنی متوجه شویم گروه الکیهای گمنام به بیمارستان، کلیسا، زندان، تسهیلات درمان، یاهر چیز دیگری وابسته نیست، بلکه صرفا فضا را برای جلسات اجاره میکنند».«وجدان گروه در کنفرانس خدمات عمومی بیان شد، توصیه کرده است که جلسات خانوادگی، جنجال مضاعف، و الکل وقرص، در فهرست ما نباشد.استفاده ازکلمه «خانواده »نیز ممکن است باعث شود با گروه های خانوادگی النان که یک معاشرت کاملا جدا از الکیهای گمنام هست، اشتباه گرفته شود».«هدف اصلی هر گروه AA انتقال پیام AA به افراد الکلی است.تجربه با الکل یک چیز مشترک همه اعضای AA است.اشاره یا ایجاد این تفکر گمراه کننده است کهAAمشکلات دیگر را حل می کند.همچنین توسط کنفرانس AAتوصیه شده است که هیچ گروه AA به نام هیچ شخص واقعی یا غیر واقعی،زنده یا مرده، AA و یا غیر AA نباشد این راهی است که ما می توانیم اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.کمیته جلسات آنلاین تلاش دارد که فهرست خودرابروز نگهدارد با این حال ما باید به اطلاعات ارائه شده توسط جلسات و گروه هااعتماد کنیم.
ما ازشما میخواهیم هنگام ثبت لیست جلسات به تازه واردفکرکنید.تصورکنید که او پرازامیداست،به دنبال دستورالعمل ها میرود وبه یک جلسه آنلاین در زمان واقعی میرود ویا ایمیلی به یکی از جلسات آنلاین ارسال میکند و نتیجه ای نمی گیرد.حتی مشاهده یک مورد هم بسیار زیاد است.از شما درخواست میکنیم به فهرست جلسه آنلاین خود نگاهی بیندازیدو از صحت اطلاعات آن مطمئن شوید و در صورت نیاز با کمیته جلسات آنلاین ایمیل ارسال کنید و یا تماس بگیرید.در طول مدت شیوع بیماری کووید19تجربیات زیادی در مورد برگزاری جلسات آنلاین کسب شده است که این تجربیات را با شما در میان میگذاریم.

 

دیده شده بعضی گروههای آنلاین برای جمع آوری سبد ،خزانه دار انتخاب کرده و از لحاض مالی خودکفا شده اند و خزانه انجمن را حمایت می کند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین ما زاد خزانه گروه خود را به شورای خدماتی ایران واریز میکنند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین خدمتگزار برای جلسات مجازی به صورت وجدان گروهی انتخاب کرده اند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین جلسات اداری برگزارکرده وطبق اصول اساسنامه و فرمت برای جلسات شان تهیه کرده اند تا خطاها کمتر شود.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین خدمتگزاران خود را از افرادی انتخاب کرده اند که سابقه خدمت در گروههای حضوری را داشته اند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین کارگاه های تراز گروهی، قدم ویا سنت برگزار نموده اند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین از کمیته پیام رسانی دعوت نموده اند تا آموزش پیام رسانی را برای اعضای گروه برگزار نمایند.

دیده شده بعضی از گروههای آنلاین اقدام به برگزاری جلسات مجازی فقط جهت بانوان نموده اند.

دیده شده بعضی از گروههای مجازی اقدام به معرفی نشریات درانتهای جلسه نموده و فروش و ارسال آن به اعضا را داشته اند.

دیده شده بعضی از گروههای مجازی در آغاز جلسه اقدام به توضیح مختصری در موردگمنامی می نمایند.