Tag:سنت های دوازده گانه

سنت‌های دوازده‌گانه

منافع مشترک ما باید در راس کار ما قرار گیرد ، بهبودی هر یک از ما به یگانگی الکلی‌های گمنام بستگی دارد . در ارتباط گروهی ما فقط یک مرجع وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان‌گونه که خود را در وجدان گروه بیان کند ، پیشوایان ما خدمتگزاران صادقند و حکومت نمی کنند. تنها لازمه عضویت در الکلی‌های گمنام تمایل به ترک الکل است. هر گروه باید مستقل باشد به استثناء مواردی که به دیگر گروه‌ها و الکلی‌های […]

Continue Reading