معرفی کمیته جلسات آنلاین

معرفی کمیته جلسات آنلاین

Iran Online Alcoholics Anonymous (AA Iran Intergroup)

این کمیته براساس سنت پنجم الکلی های گمنام وایجادوساماندهی بستری فارسی زبان درفضای مجازی جهت رساندن پیام الکلی های گمنام به تازه واردان ویا الکلی هایی که امکان حضوردرجلسات حضوری راندارند توسط شورای الکلی های گمنام ایران تشکیل شده است.

خدمتگزاران این کمیته رابط بین جلسات آنلاین فارسی زبان وشورای خدماتی الکلی های گمنام ایران می باشد ودرخواست های این گروهها رابه شورا انتقال میدهد.

این کمیته چه خدماتی ارائه میدهد:

-درج اطلاعات کامل جلسات آنلاین فارسی زبان

-امکان ثبت نام بصورت آنلاین وبررسی وتایید آنها درسایت جلسات آنلاین

-ساماندهی گروه های آنلاین براساس سنت های الکلی های گمنام

-ارتباط مداوم با گروههای آنلاین جهت برطرف نمودن نیازهای آنها وانتقال درخواست گروههای مذبوربه شورای منطقه ایران و برعکس(میتوانددرخواست گروههابرگزاری، کارگاه های مختلف آموزشی،تنظیم اساسنامه گروه ها،فرمت برگزاری جلسات،تراز گروهی،خرید نشریات، و…)باشد

-تمدید هر 3ماه 1 بار اشتراک گروهها درصورت درخواست آنها درسایت جلسات آنلاین بصورت رایگان