درباره الکلی‌های گمنام

الکلی های گمنام انجمن افرادی است که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا شاید بتوانند مشکل مشترکشان را حل کنند  و دیگران را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند.

تنها لازمه ی عضویت، تمایل به توقفِ نوشیدن الکل است.

در الکلی های گمنام حق عضویت و یا پرداختی  وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه خودمان، خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ فرقه مذهبی ، سیاستی ، سازمان و یا نهادی  پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در مباحث و مشاجرات  نیست و هیچ موضوعی  را رد یا قبول نمیکند.  هدف اصلی ما هوشیاری و کمک به دیگر الکلی ها است تا به هوشیاری برسند

Prev History
Next ارسال داستانهای اعضاء محترم برای مجله مسیر هوشیاری

Comments are closed