اطلاعات عمومی

داستان ما

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

خیلی جوان

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

سفر من

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

مسیر من

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

دنیای من

کمیته اطلاعات عمومی انجمن الکلی های گمنام

کمیته کارگاه های آموزشی

تعریف انجمن الکلی های گمنام

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

جایی که همه چیز از آنجا شروع شد

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

تاریخچه انجمن الکلی های گمنام

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

تاریخچه انجمن الکلی های گمنام در ایران

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

نماینده خدمات عمومی

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

خزانه دار گروه

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

گروه ها

کمیته کارگاه های آموزشی انجمن الکلی های گمنام

کمیته پیام رسانی

از نوشیدن تا هوشیاری

ویدیو تولید aa ایران براساس بازسازی و کپی ویدیو اصلی سایت aa جهانی

پیام رسانی

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

گزیده ای از پمفلت انجمن الکلی های گمنام در مراکز درمانی

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

گزیده ای از کتاب کار پیام رسانی صفحه 5

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام

گزیده ای از کتاب کار مراکز درمانی

کمیته پیام رسانی​ انجمن الکلی های گمنام